Facebook Favorite

Save all your favorited Facebook posts in Google Chrome

Lưu tất cả tin trên Facebook mà bạn thích ở Google Chrome

How it works | Nguyên tắc hoạt động

Whenever you find yourself in love with a Facebook post or want to save it for later reading, just click the Facebook Favorite text link next to it.

The post and its text will be saved into your Google Chrome local data. When you need to access the data again, you can easy find them in Facebook Favorite. You can choose either to view them in embedded format or in a list and search for texts you want.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn lưu giữ các tin trên Facebook hay để dành đọc sau, chỉ cần nhấn vào chữ Favorite kế bên tin đó.

Đường dẫn và nội dung chữ của tin đó sẽ được lưu ở máy tính của bạn. Khi bạn cần tra cứu thông tin lần nữa, bạn có thể dễ dàng tìm được chúng với Facebook Favorite. Bạn có thể xem ở dạng danh sách để tiện tra cứu và tìm kiếm nội dung, hay xem ở dạng Facebook nhúng cho từng tin.

Privacy assurance | Quyền bảo mật riêng tư

I myself take your privacy seriously. Your data will be stored at your own computer, and are never transmitted or disclosed to either the Facebook Favorite developers or any other party.

Tôi rất quan tâm và trân trọng quyền riêng tư của người dùng. Vì thế, mọi dữ liệu của bạn đều được lưu trữ tại máy tính của bạn. Không có bất kì dữ liệu nào được truyền đi hay phát tán ra bên ngoài và thậm chí là tác giả của Facebook Favorite.

How do I make money? | Tôi thu tiền thế nào?

Facebook Favorite is free of charge and is not designed to make money. It was created because I myself badly needed it for my own use, and I wanted to share it with the world.

Facebook Favorite sẽ miễn phí cho mọi người dùng và không được tạo ra để thu lợi nhuận. Chính bản thân tôi rất cần công cụ này, và tôi muốn chia sẻ cho mọi người.

More Features | Tính năng

The list view in Facebook Favorite can help you to have a quick glance on your saved texts. If you want to dig through old posts, the search box will be useful.

If you prefer a more beautiful way to read your posts, Facebook Favorite lets you reads them as embedded Facebook posts in the Feeds view.

You can remove unwanted posts from Facebook Favorite by clicking the Remove text link next to them. If you want to clear all data, click the Clear Cache button.

Chức năng xem tin dạng List của Facebook Favorite sẽ giúp bạn dễ quản lý và tìm kiếm nội dung chữ.

Nếu bạn muốn đọc tin nhanh chóng hơn và bắt mắt hơn thì hãy thử chức năng xem tin dạng Feeds.

Bạn có thể xóa những tin cũ hay không mong muốn bằng nút Remove kế bên từng tin, hoặc xóa toàn bộ dữ liệu chỉ với 1 lần nhấn nút Clear Cache.

How to install Facebook Favorite | Cài đặt

To install Facebook Favorite into Google Chrome in under 5 seconds, click here

Cài đặt Facebook Favorite cho Google Chrome dễ dàng chỉ vài giây tại đây

How to uninstall Facebook Favorite | Gỡ bỏ

Simply right click on the Facebook Favorite icon in Google Chrome, and click 'Remove from Chrome'.

Đơn giản chỉ cần phải chuột vào biểu tượng Facebook Favorite trên Google Chrome, và chọn 'Remove from Chrome'.