Hơi Cơm Nhà

“Đừng bao giờ đi ăn một mình.” Nguyên tắc đi ăn bàn công việc thực ra cũng dựa một phần từ một nghiên cứu khoa học liên quan tới sự ăn. Nghiên cứu đó bảo, khi ăn thì con người ta ở trạng thái thoải mái nhất. Đó là tâm lý đã được quy định … Continue reading Hơi Cơm Nhà

The precious gift of life

If you ever find yourself hopeless or depressed, just try to come to a place like the M building of Từ Dũ Maternity Hospital (or any maternity hospital near your place). This place is for new-born babies and their mothers to rest a few days before leaving for others to come. I visit my sister … Continue reading The precious gift of life