Debug Javascript dễ dàng với Chrome Dev Tools

Phiên bản tiếng Anh đầy đủ hơn: http://karmiphuc.com/cong-nghe/4-tricks-to-debug-javascript-like-pro/ Google Chrome đang trên quá trình trở thành trình duyệt hàng đầu cho mọi người dùng với mọi nhu cầu. Đối với riêng lập trình viên, Chrome Dev Tools là một tiện ích đắc lực để giúp giảm thiểu những phiền phức và rắc rối khi lập trình … Continue reading Debug Javascript dễ dàng với Chrome Dev Tools