Debug Javascript dễ dàng với Chrome Dev Tools

3 thoughts on “Debug Javascript dễ dàng với Chrome Dev Tools”

    1. hi Thái, mình là Phúc IS02 (2007) 🙂 Không biết đợt đó là sự kiện nào ha, Ngày hội khoa HTTT hay là tuần sinh hoạt cuối khóa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *