Big Data là gì và người ta khai thác, ứng dụng nó vào cuộc sống như thế nào?

4 thoughts on “Big Data là gì và người ta khai thác, ứng dụng nó vào cuộc sống như thế nào?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *