Be Original! Be YOU!

Ai cũng chỉ có một cuộc đời, nhưng đáng sống hay không thì do chính ta quyết định lấy! Đáng sống hay không đáng sống, quyết định là do ở chính bản thân ta! Đáng sống, khi ta thấy ta sinh ra trên cõi đời này và có một lý do đích thực để sống. … Continue reading Be Original! Be YOU!